KLUBBENS LOVE

Vedtægter for Herning Filatelistklub
 
§ 1 Klubbens navn er ”Herning Filatelist Klub”.  Dens hjemsted og værneting er Herning. Klubben blev stiftet 23. maj 1944 og er tilknyttet ”Danmarks Filatelist Forbund”.

§ 2 Herning Filatelist Klub har til formål at fremme interessen for og kendskabet frimærker og filateli samt at bistå medlemmerne i alle filatelistiske forhold. Klubben søger at fremme interessen for filateli blandt unge..

§ 3 Som medlemmer kan optages personer, der er fyldt 14 år. Anmodning om optagelse fremsættes for klubbens bestyrelse.

§ 4 Klubben holder møde hver 14. dag i sæsonen. På Møderne behandles først klubbens indre anliggender, derefter kan foredrag og fremvisning frimærker, auktioner over indleverede mærker samt privat salg og bytning finde sted. Under auktioners afholdelse må privat salg og bytte ikke finde sted. For de til klubbens auktioner indleverede mærker påtager sælgeren sig ansvaret for ægthed og ubeskadiget stand.

§ 5 Kontingent fastsættes af generalforsamlingen. Kontingent indbetales  til kassereren senest 15. marts.. Har et medlem efter at være krævet ikke betalt sit kontingent én måned herefter, kan han slettes som medlem. Genoptagelse kan i så fald kun finde sted efter betaling af restancen. Medlemmer, der indtræder efter 1. maj, betaler halvt årskontingent. 

§ 6 Klubbens bestyrelse består af 5 medlemmer: Formand, sekretær, kasserer, samt 2 bestyrelsesmedlemmer. Formanden leder klubbens møder og sammenkomster, repræsenterer klubben udadtil samt varetager forbindelsen til ”Danmarks Filatelist Forbund”. Formanden delegerer arbejdet til bestyrelsesmedlemmerne. Sekretæren træder i formandens sted, når denne har forfald. Han fører klubbens forhandlingsprotokol og besørger alle skriftlige arbejder, der ikke påhviler formanden eller kassereren. Har et bestyrelsesmedlem forfald i et længere tidsrum grundet arbejde, sygdom eller midlertidig bortrejse kan indkaldes 1. suppleanten henholdsvis 2. suppleanten til at træde i stedet for vedkommende.

§ 7 Bestyrelsen udpeger en dubletleder. Dubletlederen fører selvstændigt regnskab. Bestyrelsen har bemyndigelse til at yde dubletlederen en vis erstatning for bortkomne hæfter efter deres eget skøn.

§ 8  Bestyrelsen kan udpege en juniorleder og fastsætte retningslinier for juniorarbejdet.

§ 9 Klubbens medlemmer modtager ”Danmarks Filatelist Forbunds” tidsskrift. Medlemmer, der deltager i dubletcirkulationen, er pligtige til at overholde de regler, der er vedlagt sendingen. Medlemmer, der ikke har rent forhold til denne eller andre klubber, kan ekskluderes af klubben. 
 
§ 10 Gæster kan tilstedes adgang til klubbens møder med formandens tilladelse. Kun medlemmer af en af de Forbundet tilsluttede klubber hr i sådanne tilfælde lov til at bytte eller forhandle mærker under besøget. 

§ 11 Regnskabsåret følger kalenderåret. Den af generalforsamlingen valgte revisor skal revidere klubbens regnskab, der af kasseren skal være afsluttet inden den 20. januar.
 
§ 12 Den årlige generalforsamling afholdes i februar under ledelse af en dertil valgt dirigent. 
Indvarsling til generalforsamling sker skriftligt til medlemmerne senest 14 dage før dennes afholdelse.
Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:

1: Valg af dirigent

2: Formanden aflægger beretning

3: Juniorlederen aflægger beretning

4: Dubletlederen aflægger beretning

5: Kasseren aflægger beretning og fremlægger regnskabet

6: Behandling af indkomne forslag

7: Valg 

8: Valg af bestyrelsesmedlemmer

9: Valg af 2 bestyrelsessuppleanter

10: Valg af revisorer

11: Valg af revisorsuppleant

12: Fastsættelse af kontingent

13: Eventuelt 
 
Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen og afgår skiftevis 2 og 3. 
Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig selv. 
Alle forslag, lovændringsforslag m.v., der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må skriftligt tilstilles bestyrelsen senest 3 dage før generalforsamlingen.

§ 13
Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed, kun den kan ændre eller ophæve klubbens vedtægter..
Ekstraordinære generalforsamlinger kan indkaldes af bestyrelsen, eller når der herom fra mindst 1/3 af medlemmerne fremkommer skriftlig begæring til formanden med dagsorden. Indvarsling sker på samme måde som til ordinær generalforsamling.
Ved alle afstemninger er simpel majoritet afgørende. Står stemmetallet lige, afgør formandens stemme udfaldet. 

 § 14
Klubbens opløsning kan kun finde sted på en særlig i den anledning indvarslet ekstraordinær generalforsamling, og når mindst 2/3 af klubbens medlemmer stemmer herfor. Ved denne lejlighed kan fraværende medlemmer afgive skriftlig stemme. En sådan stemmeseddel må forinden generalforsamlingens afholdelse i lukket kuvert være formanden i hænde, og kuverten åbnes først ved optællingen af stemmerne.
Ved opløsning skal klubbens midler tilfalde ”Dansk Filatelist Forbunds” arbejde for juniorsamlere efter klubbens nærmere beslutning af bestyrelsen i ”Herning Filatelist Klub”.
Der kan ikke direkte eller indirekte overføres midler til medlemmer af ”Herning Filatelist Klub”.

Således vedtaget på generalforsamlingen 15-2-2017.

 _________________________________________

Dirigent Per Friis Mortensen


 

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

09.01 | 13:40

hvad er 16 killinge

...
01.01 | 18:59

Hej. Jeg har to album med frimærker, som jeg godt kunne tænle mig at få vurderet. Er det noget, som I kan være behjælpelige med?
På forhånd tak.
Vh. Timo

...
08.11 | 09:21

Att. Rolf,
Jeg har arvet 2 flyttekasser med frimærker, alle fint ordnede i mapper
Vil du være behjælpelig med vurdering?
På forhånd tak.
/Peter fra Silkeborg

...
28.10 | 20:07

LOL

...
Du kan lide denne side
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE